Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
 
Gmina Fair Play Biuletyn Informacji Publicznej  
 
 Aktualności
 Komunikaty
 Informator
 Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość
 Sport, Edukacja, Kultura
 Turystyka i Rozrywka
 Galerie
 Sołectwa i Radni
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Z życia najmłodszych mieszkańców
 Sprzedaż nieruchomości
 Ogłoszenia i informacje do publicznej wiadomości
 Internetowe Systemy Aktów Prawnych
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowicach
 Deklaracje i informacje podatkowe
 Kampanie informacyjne
 Pomoc gminy
 Utrzymaniu czystości i porządku w gmine
 Gorzupianie
 GOPS
 Do pobrania
 
500+
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu przy ul. Armii Krajowej 9a
  
Osoby które złożą wniosek w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.
  
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.2), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
  
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
  
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na w/w okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę obliczenia kryterium dochodowego (w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko) jest rok 2014, z uwzględnieniem wszystkich zmian w sytuacji dochodowej rodziny, które nastąpiły po tym roku.
Na drugie i kolejne dziecko nie obowiązuje kryterium dochodowe.
  
Do wniosku na pierwsze dziecko dołącza się odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5)) każdego członka rodziny;
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
  
Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
  
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
  
Uprzejmie informujemy, iż została uruchomiona infolinia pod numerem 95 7 115 500 na której pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego będą udzielać osobom zainteresowanym potrzebnych informacji.
 

 
Świadczenie rodzicielskie
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.
   
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
 

 
Fundusz alimentacyjny
Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?
Wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu, ul. Armii Krajowej 9a : w poniedziałek od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00 a w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu, pokój nr 6.
 
Telefon kontaktowy
68 458 48 25
 
Fundusz alimentacyjny
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228 ze zm.).
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu, pokój nr 6 , jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie Gminy Żagań.
 
Do wniosku przy ustaleniu prawa na okres świadczeniowy 2014/2015 należy dołączyć:
•   zaświadczenie organu egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy,
•   informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
•   zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (z uwzględnieniem dochodu brutto, składek na ubezpieczenie społeczne i należnego podatku) oraz zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2013 rok,
•   zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej za 2013 rok,
•   orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów,
•   odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
•   odpis zabezpieczeniu powództwa o alimenty,
•   odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd,
•   orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
•   zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).
 
Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2013 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
1.   uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2013 rok,
2.   utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - decyzja i PIT za 2013 z PUP,
3.   utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2013 rok,
4.   utrata zatrudnienia z umowy zlecenia lub umowy o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2013 rok,
5.   utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2013 rok wystawiony przez ten organ,
6.   wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - oświadczenie oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
7.   utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2013 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 
Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2013 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2013 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2013 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
1.   zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2013 rok, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym),
2.   uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - (decyzja o ustaleniu prawa do świadczeń),
3.   uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie lub dzieło (umowa i PIT 11 za 2013 rok),
4.   uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2013 rok wystawiony przez ten organ,
5.   rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2013 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie).
 
Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2013 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.
 
UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej : do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej. do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.
 
Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00zł.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, zawarła związek małżeński.
 
Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Żagań i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.
 

1
2