Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
 
Gmina Fair Play Biuletyn Informacji Publicznej  
 
 Aktualności
 Komunikaty
 Informator
 Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość
 Sport, Edukacja, Kultura
 Turystyka i Rozrywka
 Galerie
 Sołectwa i Radni
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Z życia najmłodszych mieszkańców
 Sprzedaż nieruchomości
 Ogłoszenia i informacje do publicznej wiadomości
 Internetowe Systemy Aktów Prawnych
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowicach
 Deklaracje i informacje podatkowe
 Kampanie informacyjne
 Pomoc gminy
 Utrzymaniu czystości i porządku w gmine
 Gorzupianie
 GOPS
 Edycja III
 Edycja II (wznowienie)
 Edycja II
 Edycja I
 LEPSZA PERSPEKTYWA
 Do pobrania
 
Strona główna


Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu


aktywizacja zawodowa społeczna i zdrowotna
szjolenia
treningi kompetencji
praca socjalna


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 

 
Dane kontaktowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
ul. Armii Krajowej 9a
68-100 Żagań
tel. 684584828
fax 684584828
 

 
Cel projektu
Cel główny projektu to rozwinięcie i upowszechnienie form aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Cele szczegółowe projektu to:
- zapewnienie dostępu do działań intensywnej integracji poprzez szkolenia i doradztwo;
- kompleksowe wsparcie klientów opieki społecznej, pozostających bez zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej w celupowrotu na rynek pracy oraz reintegracji społecznej i zawodowej.
 
Projekt "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu" wpisuje się cele i założenia Priorytetu VII PO KL. Cele projektu są zgodne z założeniami Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej" określonymi w Szczegółowym Opisie PO KL, poprzez rozwój form i narzędzi aktywnej integracji.
 
Projekt odpowiada również na problemy ujęte w Planie Działania dla Priorytetu VII PO KL dla województwa lubuskiego, które wskazują na utrudniony dostęp do rynku pracy, usług edukacyjnych i zdrowotnych jako podstawę wykluczenia społecznego.
 
Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żagań na lata 2008-2018 w zakresie celów priorytetowych:
- promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy;
- przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu.
 
Założenia projektu uwzględniają również Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego (aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 r.) oraz ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013.
 

1
2