Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
 
Gmina Fair Play Biuletyn Informacji Publicznej  
 
 Aktualności
 Komunikaty
 Informator
 Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość
 Sport, Edukacja, Kultura
 Turystyka i Rozrywka
 Galerie
 Sołectwa i Radni
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Z życia najmłodszych mieszkańców
 Sprzedaż nieruchomości
 Ogłoszenia i informacje do publicznej wiadomości
 Internetowe Systemy Aktów Prawnych
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowicach
 Deklaracje i informacje podatkowe
 Kampanie informacyjne
 Pomoc gminy
 Utrzymaniu czystości i porządku w gmine
 Gorzupianie
 GOPS
 Do pobrania
 
Analiza stanu i rejestr
1. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.


Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o, Marszów 50a, 68-200 Żary.

2. Przedsiębiorcy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o, ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań,
2. Zakłady Usługowe Zachód, ul. Kolejowa 40a, 68- 100 Żagań,
3. Recykling Polska UE Grzegorz Bełz, ul. Miodowa 23, 68-100 Żagań.


3. Analiza stanu gospodarki na terenie Gminy Żagań za rok 2014 wraz z osiągniętymi przez gminę wymaganymi poziomami recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
4. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żagań.
 

 
Informacja ogólna
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z dnia 2012 poz. 391 Wójt Gminy Żagań informuje.
1) Odpady komunalne na terenie Gminy Żagań odbierane są według ustalonego harmonogramu.
2) Odbiorcą odpadów komunalnych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych w Żaganiu - www.mpoird.zagan.pl
DEKLARACJE
1) Na każdym właścicielu, posiadaczu, dzierżawcy, najemcy, użytkowniku ciąży obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w/w osoby obowiązane są złożyć w Urzędzie Gminy Żagań w terminie:
a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
b) 14 dni od daty zmiany wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać w Urzędzie Gminy Żagań lub pod tym linkiem.
OPŁATY
1) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami
Stawka opłaty miesięcznej za wywóz odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Stawka opłaty miesięcznej przy selektywnym gromadzeniu odpadów 9 zł
Stawka opłaty miesięcznej przy braku selektywnego gromadzenia odpadów 15 zł

Stawka opłaty miesięcznej za wywóz odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
Pojemnik Przy selekcji odpadów Przy braku selekcji odpadów
120L 15 zł 20 zł
240L 25 zł 30 zł
1100L 110 zł 128 zł
6,8 m3 689 zł 789 zł
2) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w trybie miesięcznym, z góry, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca.
3) Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po zamieszkaniu na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
4) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę uiszcza się w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać można w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy w BZWBK S.A. o/Żagań
96 10902558 0000000 64 0000 142
.
SEGREGUJEMY ODPADY
Informację na temat jak należy segregować odpady znajdziesz poniżej oraz na ulotce wydajnej przez Urząd Gminy.
PAMIĘTAJ!
- Odkręć i zgnieć butelkę przed wrzuceniem jej do worka.
- Zgnieć puszkę aluminiową przed wrzuceniem jej do worka.
- Nie wrzucaj opakowań typu TETRAPAK np. kartonów po mleku do niebieskiego worka na papier.
- Baterie akumulatory wyrzuć do specjalnych kartonów i pojemników na tego typu odpady, umieszczone w sklepach i punktach sprzedających baterie i akumulatory.
- Przeterminowane leki i pojemniki po lekach wrzuć do specjalnych pojemników umieszczonych w aptekach.

Każda nieruchomość, której właściciele, najemcy, dzierżawcy lub użytkownicy zdecydują się segregować odpady zostanie wyposażona w pojemnik na odpady pozostałe po segregacji oraz trzy rodzaje worków oznaczonych kolorami:

zielony worek
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
- Słoiki bez nakrętek
- Butelki szklane bez kapsli i nakrętek
- Przepłukane szklane opakowania po kosmetykach
- Inne opakowania szklane bądź stłuczkę szklaną
- Luster, zniczy i płytek ceramicznych
- Naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych i porcelanowych
- Szkła zbrojonego
- Zużytych żarówek, świetlówek, lamp rtęciowych neonowych i fluorescencyjnych
- Naczyń żaroodpornych
- Szkła płaskiego (szyb okiennych okiennych samochodowych
- Szklanych opakowań farmaceutycznych farmaceutycznych chemicznych, termoforów termoforów strzykawek

zółty worek
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
- Opakowania po napojach i płynach (m.in. butelki typu PET - odkręcone i zgniecione)
- Opakowania po płynnej żywności typu TETRAPAK (np. kartony po mleku i napojach - odkręcone i zgniecione)
- Pojemniki po artykułach sypkich, tacki styropianowe po owocach, warzywach, mięsie, worki, reklamówki, torebki.
- Butelki i pojemniki po chemii gospodarczej (np. po szamponach, mydłach i żelach)
- Duże folie opakowaniowe, plastikowe doniczki i wiadra
- Kubki i tacki po produktach spożywczych
- Puszki po konserwach
- Puszki aluminiowe po napojach, sokach, piwie (spłaszczone)
- Drobny złom metali kolorowych i złom żelazny (typu nakrętki, zakrętki do słoików i butelek itp.)
- Puszek po farbach i lakierach
- Pojemników po aerozolach
- Puszek po środkach chemicznych
- Butelek i opakowań z zawartością
- Butelek po olejach silnikowych
- Styropianu i tworzyw piankowych
- Brudnego plastiku i innych tworzyw pochodzenia medycznego
- Opakowań po lekach

niebieski worek
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
- Gazety, kolorowe czasopisma, prospekty, katalogi, ulotki, torby, worki papierowe i pudelka kartonowe
- Zapisane kartki, zeszyty
- Kartony i tekturę falistą
- Papieru kopiującego i kalek
- Pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych
- Opakowań z zawartością (np. z żywnością, wapnem, cementem)
- Tapet, celofanu, opakowań wielomateriałowych typu TETRAPAK
- Papieru silnie zatłuszczonego (np. opakowań po maśle, margarynie) margarynie mocno zabrudzonego

pojemnik na odpady po segregacji
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
- Odpady pozostałe po segregacji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
- Odpadów zebranych selektywnie, umieszczanych w workach koloru zielonego, żółtego i niebieskiego

- Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą 4 razy w roku - informacja o terminach zbiórki zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Żagań.
- Odpady budowlane i rozbiórkowe wykonawca ma obowiązek odbierać na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej, jeżeli odpady te powstały w wyniku drobnych robót w gospodarstwach domowych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.


Ulotka: str. 1, str. 2.

 

 
Komunikat dotyczący dostawy wody i odbioru ścieków
Komunikat dla mieszkańców gminy Żagań!
W związku z przejęciem przez spółkę Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o., działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy wiejskiej Żagań, informujemy że:
1. Z dniem 1 stycznia 2013 roku stajemy się następcą prawnym zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków. W trakcie dokonywania następnych odczytów wodomierzy będą dostarczane do podpisania nowe umowy.
2. Pracownicy odpowiedzialni za sieci i ujęcia wody w poszczególnych miejscowościach stali się pracownikami spółki -kontakty pozostają bez zmian.
3. Opłacanie faktur i zobowiązania nierozliczone z Zakładem Usług Komunalnych w Dzietrzychowicach należy kierować na Konto spółki: Bank Pekao SA O/Żagań 76 1240 6856 1111 0000 5402 7019.
4. Wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania sieci, przyłączenia i rozliczeń należy kierować na podane niżej kontakty:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Przyjaciół Żołnierza 21, tel/fax: 68 477 78 88
Rozliczenia odbiorców - 68 477 7883
Uzgodnienia sald księgowych - 68 477 7886
Warunki techniczne przyłączenia - 68 477 7881
Zgłaszanie awarii po godz. 1500 - 68 477 7884
www. zwik.zagan.pl e-mail: zagwodkan@op.pl lub bok@zwik.zagan.pl

 

1
2